ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КРАСНОГОРІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Виробнича робота

Підготовка кваліфікованих робітників у Красногорівському ВПУ здійснюється відповідно кваліфікаційним та освітньо-кваліфікаційним характеристикам, Типовим навчальним  планам  і програмам.

Красногорівське ВПУ працює за розробленими робочими навчальними планами та програмами, які погоджуються з підприємствами замовниками кадрів і Навчально-методичним центром в Донецькій області та затверджуються в установленому порядку.

Структура розробки робочих навчальних планів пов’язана з вимогами державних стандартів на підготовку фахівців, освітньо-кваліфікаційними характеристиками.

З усіх предметів і професій є розроблені паспорти комплексно - методичного забезпечення, які постійно оновлюються і поповнюються новими матеріалами. Училище має належне наочне оформлення навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, коридорів, створені куточки державної символіки. Оформлення училища здійснюється руками учнів під керівництвом майстрів виробничого навчання. Все оформлення спрямоване на виховання у учнів національної самосвідомості та культури.

Виробниче навчання та виробнича практика учнів проводиться на базових підприємствах під керівництвом робітників училища та наставників. Перед виходом учнів на виробниче навчання та виробничу практику на підприємства в Училищі видається наказ «Про проходження виробничого навчання на виробництві». Забезпеченість робочими місцями на підприємствах проводиться на підставі укладених договорів, враховуючи підготовку за інтегрованими професіями.

Навчальний процес у Красногорівському ВПУ здійснюється у відповідності з розкладом занять, який складається на підставі діючих затверджених робочих навчальних планів та наказу про педагогічне навантаження викладачів. Педагогічне навантаження встановлюється у відповідності з освітою та досвідом викладачів.

Розклад занять складається заздалегідь перед початком кожного семестру, затверджується директором училища. В розкладі враховано чергування теоретичних, загальноосвітніх, загально-технічних, професійно-теоретичних, лабораторно-практичних занять та професійно практичної підготовки згідно робочих навчальних планів.

В училищі ведеться журнал заміщених уроків. Здійснення замін уроків відбувається тільки на підставі необхідного корегування та в випадках відсутності викладачів за хворобою, відрядженням та навчанням.

Красногорівське ВПУ працює за п’ятиденним робочим тижнем з основної підготовки. Загальне тижневе навантаження відповідає планам і не перевищує 36 годин.

Тривалість навчального дня не перевищує 8 академічних годин, академічна година має тривалість 45 хвилин. Тривалість виробничого навчання складає 6 годин, під час виробничої практики 7 годин.

На кожну навчальну групу відведені окремі журнали теоретичного і виробничого навчання, які своєчасно заповнюються з дотриманням вимог та рекомендацій  МОНУ та Навчально-методичного центру в Донецькій області.

Навчання в Красногорівському ВПУ завершується держаною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно - технічну освіту» наказ № 201/469 від 31.12.1998.

Адміністрацією училища постійно ведеться контроль за виконанням навчально-виробничого процесу. Розроблено графік внутрішньо училищною контролю, зміст якого направлений на підвищення якості навчально-виховного процесу. За підсумками внутрішнього контролю в училищі видаються накази, проводяться наради, здійснюється розгляд питань на педраді.

Для підвищення якості професійної майстерності організуються конкурси профмайстерності серед учнів та майстрів виробничого навчання. За результатами конкурсів видаються накази по училищу з моральним і матеріальним заохоченням.

Таким чином, відпрацьовані механізми побудови перспективного річного плану роботи училища та робочих навчальних планів з різних професій. Рівень професійно-практичної, професійно-теоретичної підготовки відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик. Підприємства - замовники кадрів забезпечують учнів училища робочими місцями і об’ємами робіт для повного виконання програм виробничої практики.